Psychotherapie

 

De cliënt krijgt bij de aanmelding persoonlijk contact met de behandelaar en krijgt direct een afspraak op korte termijn. In het eerste gesprek is er een eerste oriëntatie op de hulpvraag. Dan krijgt de cliënt direct informatie over verdere wachttijden, behandelvoorwaarden en praktijkgegevens. Indien dit aan de orde is wordt zo snel mogelijk in de aanmeld-/intakeprocedure een doorverwijzing naar een collega besproken als de cliënt daar beter behandeld zou kunnen worden. Tijdens de intake worden de klachten van de cliënt onderzocht en wordt een schets gegeven van het zorgproces. Er wordt een individuele behandelovereenkomst met de cliënt opgesteld welke door zowel de cliënt als de hulpverlener wordt ondertekend. De behandeling wordt conform deze overeenkomst uitgevoerd. Vorderingen worden periodiek mondeling en met meetinstrumenten (ROM) geëvalueerd. De behandeling wordt in overleg met de cliënt afgerond wanneer de gestelde behandeldoelen zijn behaald. Zo nodig wordt bij de afronding van de behandeling een overdracht afgesproken naar de verwijzer of andere hulpverlener/zorgaanbieder.

De behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen wordt psychotherapie genoemd. In psychotherapie staan gesprekken tussen de cliënt en de deskundige hulpverlener, de psychotherapeut, centraal. Psychotherapie vraagt om de bereidheid om over uzelf, uw gedrag, uw gedachten en gevoelens te praten, er samen met uw psychotherapeut naar te kijken en er mee aan de slag te gaan. Dat kost veel energie en vaak ook tijd. Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. Het confronteert u met pijnlijke gevoelens. Dat kan spanningen en angst oproepen. Dat moet u willen en aankunnen. De therapie bestaat uit regelmatige gesprekken met de psychotherapeut. Deze lost geen problemen voor u op, maar helpt u gedrag, gevoelens of gedachten anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van psychotherapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt.

Psychotherapie kan een ingrijpende behandeling zijn en doe je dan ook niet zomaar. Vaak gaat er heel wat aan vooraf voordat iemand besluit 'in therapie te gaan'. Het is goed om dat weloverwogen te doen en in uw omgeving met iemand die u vertrouwt, of bijvoorbeeld met uw huisarts, eerst te praten over uw problemen. Psychotherapie is niet de enige mogelijkheid. Wie problemen heeft en steun of hulp zoekt kan meestal bij de eigen partner, een familielid of bij vrienden terecht. Vaak vinden mensen zelf een oplossing voor psychische problemen en voelen ze zich na een tijdje weer beter. Psychotherapie komt in beeld als het niet mogelijk lijkt om psychische klachten of problemen in uw eentje of met behulp van vrienden op te lossen.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Een goed overzicht van allerlei vormen vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, NVP. In mijn praktijk doe ik uitsluitend individuele vormen van psychotherapie. Daarbij kan het gaan om constructionele gedragsanalyse, gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, psychodynamische psychotherapie of client-centered interactie ontdekkende psychotherapie.

Het therapeutisch proces vindt plaats binnen de voor de beroepsgroep geldende kaders. De beroepscode schrijft o.a. voor dat een psychotherapeut verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen behandelaar en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag hij cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag een psychotherapeut geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

Hoe lang een psychotherapie zal duren is moeilijk van te voren te voorspellen. Het verschilt van persoon tot persoon en hangt ook af van de aard van uw problemen, uw wensen en mogelijkheden en het soort therapie dat is afgesproken. Over het algemeen varieert de duur van psychotherapie van enkele maanden tot enkele jaren. Gesprekken vinden meestal éénmaal per week of ´énmaal per twee weken plaats en duren 45 minuten per gesprek.