Kwaliteit

 

In mijn praktijk werk ik volgens de geldende richtlijnen en protocollen, maar soms zal daar vanaf geweken worden als daar goede redenen voor zijn. Deze redenen zullen dan met u worden besproken.

De kwaliteit van het werk in mijn praktijk wordt mede gevolgd doordat u regelmatig gevraagd wordt om uw mening te geven, of om aan te geven in welke mate uw klachten verbeteren. Dit kan mondeling gebeuren, maar zal vaak online plaatsvinden als een ROM meting (Routine Outcome Measurement). Uw reactie wordt dan zeer op prijs gesteld: door uw eerlijke mening te geven kunnen tekortkomingen duidelijk worden en uiteindelijk worden verbeterd.

Als BIG geregistreerd klinisch psycholoog ben ik gehouden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. Dit is ook bepaald in de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), waaronder het tuchtrecht valt. Het lidmaatschap van het NIP en de registraties in het overheidsregister BIG zijn een garantie voor de bewaking van deskundigheid en kwaliteit.

Met de door u verstrekte gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan. Van uw aanmelding en behandeling wordt een dossier gemaakt welk tot vijftien jaar na uw behandeling bewaard blijft. Daarna wordt het dossier vernietigd. U heeft, desgewenst, recht op inzage in het dossier. Na afloop van de behandeling zal uw huisarts (en/of uw verwijzer) geĆÆnformeerd worden over het beloop van de behandeling en de beĆ«indiging. Dit betreft dan summiere informatie die voor de goede zorg van de huisarts in het vervolg na de therapie van belang is. Indien het wenselijk is informatie bij andere hulpverleners op te vragen zal aan u apart schriftelijk toestemming worden gevraagd.

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of Arbodienst.

De vrijgevestigde psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn, en moet u volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) over die registratie informeren. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw behandelaar te overleggen. (Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij de LPGGZ via www.landelijkplatformggz.nl).

De psychotherapeut mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega's, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben.

Visitatie

 

De kwaliteit binnen het vakgebied van de psychologie wordt gewaarborgd door visitaties vanuit de beroepsvereniging. Praktijk "de Brug" heeft hieraan met succes deelgenomen en heeft het certificaat van goedkeuring door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) ontvangen. Meer informatie over deze visitatie kunt u lezen op de website van het NIP in het themadossier Visitatie.

Klachten

 

Wanneer u vragen of klachten hebt over uw behandeling is het een goede eerste stap om deze samen te bespreken en te proberen daar samen goed uit te komen. Uw klacht zal serieus genomen worden en er zal getracht worden samen tot een oplossing te komen. Indien wij samen niet tot een bevredigende oplossing van de klacht kunnen komen bestaat er een mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP. Informatie over de klachtenregeling is te verkrijgen bij de praktijk.

Kwaliteitsstatuut

 

Kwaliteitsaspecten van Praktijk "de Brug" zijn verder beschreven in het wettelijk verplichte Kwaliteitsstatuut
.